สัมมนา

ตุลาคม 2561

    สำนักบริการวิชาการ ขอเชิญชวนเข้าอบรมหลักสูตร การวิเคราะห์ข้อสอบตามทฤษฏี IRT ด้วยโปรแกรม IRTPRO

   ผู้ประกาศข่าว เฉลิมขวัญ ศิริมงคล

ใบสมัครเข้ารับการอบรม
Calendar