สัมมนา

กรกฎาคม 2555

    โครงการพัฒนาและสร้างผู้ประกอบการโดยใช้ความรู้ในสถาบันอุดมศึกษาเป็นฐาน

   ผู้ประกาศข่าว จารุวรรณ กชทองรัศมี

อ่านเอกสารเพิ่มเติม  
    - กำหนดการ
    - โครงการ หลักสูตร ก. การประกอบธุรกิจสปา และนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ
    - โครงการ หลักสูตร ข. กลยุทธ์ธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพ
    - แบบตอบรับการเข้าร่วมอบรม หลักสูตร ก.
    - แบบตอบรับการเข้าร่วมอบรม หลักสูตร ข.
Calendar