สัมมนา

สิงหาคม 2561

    การเสวนาวิชาการ รู้ทัน ไขมันทรานส์

   ผู้ประกาศข่าว พิมกานติ์ดา แนบเชย

             คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดเสวนาวิชาการ “รู้ทัน ไขมันทรานส์” การจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการบริการวิชาการ  เกี่ยวกับโทษและภัยร้ายของไขมันทรานส์พร้อมข้อระวังและเรื่องน่าสนใจ เพื่อเป็นการป้องกันร่างกายจากโรคต่างๆ โดยมีวิทยากร ประกอบด้วย ดร.สลิล ชั้นโรจน์ หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ดร.สิริมา ชินสาร อาจารย์ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและดร.อนันต์ อธิพรชัน อาจารย์จากภาควิชาเคมี ดำเนินรายการโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรมล ปัญญ์บุญศยกุล หัวหน้าภาควิชา วิทยาศาสตร์การอาหาร เมื่อวันพุธที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม CL-๒๐๒ ชั้น ๒ อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
Calendar