สัมมนา

กรกฎาคม 2555

    ประชุมเสวนาวิชาการ ครั้งที่ 1 ภาษากับประชาคมอาเซียน

   ผู้ประกาศข่าว สุปราณี อึ้งเจริญ

ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมประชุมเสวนาวิชาการ ครั้งที่ 1 ภาษากับประชาคมอาเซียน

วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ.2555 เวลา 08.00 – 16.30 น.

ณ ห้อง QS2-103 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

โครงการประชุมเสวนาวิชาการ ครั้งที่ 1 ภาษากับประชาคมอาเซียน 

กำหนดการ

แบบตอบรับ 

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.huso.buu.ac.th  

สำหรับผู้สนใจที่ไม่ได้เข้าร่วมงานเสวนาวิชาการดังกล่าว สามารถรับชมงานเสวนาวิชาการ ภาษากับประชาคมอาเซียน ผ่านทางเว็บไซต์ www.buu.ac.th ในวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ.2555 เวลา 09.00 - 16.00 น.
Calendar