สัมมนา

กุมภาพันธ์ 2561

    เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑ ทศวรรษ วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา จัดการบรรยายพิเศษโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ภาษาอังกฤษ

   ผู้ประกาศข่าว วิทวัส เพ็ญภู่

เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑ ทศวรรษ วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา

ขอเชิญอาจารย์ นิสิต และผู้สนใจ เข้ารับฟังการบรรยายพิเศษโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (ภาษาอังกฤษ) ในวันเสาร์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. เรื่อง "Clinical, experiment, and neurobiological aspects of fears" โดย Dr.Carlos Coelho, Postdoctoral research fellow, คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เวลา ๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. เรื่อง "Brain stimulation: A future direction for research at RMCS" โดย อาจารย์ ดร.พีร วงศ์อุปราช, ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศน์สัมพันธ์ และอาจารย์ประจำวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา

เชิญผู้สนใจลงทะเบียนสำรองที่นั่งได้ที่ 
https://goo.gl/forms/AmSUVF925uUNe57c2

ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๓๐ น.

 

 

 
Calendar