สัมมนา

มกราคม 2561

    หลักสูตรผู้นำการท่องเที่ยวระดับพื้นที่พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาหลักสูตร

   ผู้ประกาศข่าว เฉลิมขวัญ ศิริมงคล

ขอเชิญท่านและบุคลากรในสังกัด 

ตำแหน่งรองนายก/ปลัด/รองปลัด/นักพัฒนาการท่องเที่ยว รวมจำนวน 2 คน

เข้าร่วมทดสอบหลักสูตร “ผู้นำการท่องเที่ยวระดับพื้นที่” พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาหลักสูตร"

ระหว่าง 24 – 26 มกราคม พ.ศ. 2561

ณ โรงแรม Prime Time บางแสน จังหวัดชลบุรี

สำหรับการร่วมกิจกรรมนี้ ทางโครงการจะสนับสนุนที่พักรวมอาหารเช้า จำนวน 2 คืน เข้าพัก 2 คน อาหารกลางวันและอาหารเย็น เอกสารประกอบการบรรยาย และยานพาหนะศึกษาดูงาน

สามารถส่งเอกสารการสมัคร มาที่ FAX 038 745 798 หรือ

e-mail : wanwipa@buu.ac.th

ภายในวันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2561

(ในกรณีที่มีผู้สมัครครบตามจำนวนที่กำหนดก่อนวันปิดรับสมัคร

ขออนุญาตปิดรับสมัครค่ะ)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณวรรณวิภา หรูสกุล โทรศัพท์ 08 7050 5501

 

หนังสือประชาสัมพันธ์ 

กำหนดการ 

ใบสมัคร

 
Calendar