สัมมนา

ตุลาคม 2560

    สถาบันขงจื้่อและศูนย์จีนศึกษา จัดโครงการอบรมครูสอนภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษา

   ผู้ประกาศข่าว ธิดารัตน์ สวนเศรษฐ์

รายละเอียดและใบสมัคร

http://confucius.buu.ac.th/th/?p=2807

 

 
Calendar