สัมมนา

กันยายน 2560

    สำนักบริการวิชาการ ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการวิธีการจัดซื้อจัดจ้างตามหลักการของ e-market และ e-bidding

   ผู้ประกาศข่าว เฉลิมขวัญ ศิริมงคล

 

ด้วยสำนักบริการวิชาการ  ร่วมกับ กองคลังและทรัพย์สิน กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “วิธีการจัดซื้อจัดจ้างตามหลักการของ e-market และ e-bidding”  ขึ้น  จำนวน 2 รุ่น รุ่นละ 50 คน
 
โดยรุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 9-10 กันยายน พ.ศ. 2560 และ
     รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 16 – 17 กันยายน พ.ศ. 2560

ณ ห้อง M Com 2 (ชั้น ๒) อาคาร เกษม จาติกวณิช  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การใช้งานในระบบ e-market  และ e-bidding  ของหน่วยงานต่าง ๆ มีประสิทธิภาพและทั่วถึง  เจ้าหน้าที่พัสดุและผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยบูรพา จำเป็นจะต้องศึกษาหาความรู้  ความเข้าใจในหลักการของระบบดังกล่าว เพื่อลดความเสี่ยงในขั้นตอนการบริหารพัสดุของรัฐ ทุกวงจร รวมถึงกระบวนการ หลักการ และวิธีปฏิบัติงานที่ถูกต้องตามกฎหมายและมีประสิทธิภาพ เก็บค่าลงทะเบียน คนละ 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) โดยการสนับสนุนค่าลงทะเบียนจากกองคลังและทรัพย์สิน 

รายละเอียดดังแนบ
Calendar