สัมมนา

มิถุนายน 2560

    การใช้สถิติเพื่อการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ด้วยโปรแกรม Minitab รุ่นที่ ๒

   ผู้ประกาศข่าว กิตติศักดิ์ เกตุแก้ว

การใช้สถิติเพื่อการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ด้วยโปรแกรม Minitab รุ่นที่ ๒

           งานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ ทั้งงานด้านวิจัยเชิงสำรวจหรืองานวิจัยเชิงทดลอง มีความจะเป็นต้องนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อให้ได้ผลงานวิจัยที่ถูกต้อง ชัดเจนและเป็นที่ยอมรับ หน่วยบริการข้อมูลสารสนเทศ (ISU) ฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี จึงจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้สถิติเพื่อการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ด้วยโปรแกรม Minitab” รุ่นที่ ๒ ให้กับนักวิจัยและผู้สนใจทั่วไป เมื่อวันที่ ๒๙-๓๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ห้อง CL-602 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เพื่อเป็นแนวทางและสามารถนำสถิติไปวิเคราะห์ในงานวิจัยได้อย่างถูกต้อง โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วนิดา พงษ์ศักดิ์ชาติ (ประธานหน่วย ISU) และ ดร.บำรุงศักดิ์ เผื่อนอารีย์ อาจารย์ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นวิทยากร และ ดร.วิชญา กันบัว รองคณบดีฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ

 


[ภาพกิจกรรม]

Calendar