สัมมนา

มิถุนายน 2560

    คณะวิทยาศาสตร์จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สิทธิบัตรอนุสิทธิบัตร จากงานวิจัย และเทคนิคการเตรียมยื่นเอกสารคำขอ

   ผู้ประกาศข่าว กิตติศักดิ์ เกตุแก้ว

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร จากงานวิจัย และเทคนิคการเตรียมยื่นเอกสารคำขอ

     ฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร จากงานวิจัย และเทคนิคการเตรียมยื่นเอกสารคำขอ เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมน้ำใจซายน์ (SD-117) อาคารสิรินธร โดยรับเกียรติจาก ผศ.ดร.บุญรัตน์ ประทุมชาติ ผู้จัดการหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา (อาจารย์ประจำภาควิชาวาริชศาสตร์) ผู้มีประสบการณ์การยื่นขอและมีอนุสิทธิบัตร และ ผศ.ดร.กุลยา ลิ้มรุ่งเรืองรัตน์ (อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร) ผู้มีประสบการณ์การยื่นขอและมีอนุสิทธิบัตร เป็นผู้บรรยายและแนะแนวในเรื่องดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่บุคลากร ถึงการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตรจากงานวิจัย และมุ่งหวังให้เกิดแนวทางในการคุ้มครอง ปกป้องสิทธิอันพึงมีพึงได้ของอาจารย์และบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์ 


[ภาพกิจกรรม]

Calendar