สัมมนา

มิถุนายน 2560

    คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้สู่อนาคต

   ผู้ประกาศข่าว กิตติศักดิ์ เกตุแก้ว

โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้สู่อนาคต
 

        ฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา จัดโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้สู่อนาคต: เส้นทางการสร้างบัณฑิตสู่ตลาดแรงงาน ให้กับคณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในสังกัดคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อให้ทราบแนวทางการจัดการเรียนการสอนตามความต้องการของตลาดแรงงาน วิทยากรได้รับเกียรติจาก ดร.ชินาวุธ ชินะประยูร ผู้อำนวยการด้านธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ บรรยาย “การจัดการเรียนการสอนตามความต้องการของตลาดแรงงาน” และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เข้าร่วมโครงการฯ เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมน้ำใจซายน์ (SD-117) อาคารสิรินธร ทั้งนี้คณะผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมแสดงความคิดเห็นด้วย

   
[ภาพกิจกรรม ]

 
Calendar