สัมมนา

มิถุนายน 2560

    โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการค่ายการผลิตผลงานทางวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์

   ผู้ประกาศข่าว กิตติศักดิ์ เกตุแก้ว

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการค่ายการผลิตผลงานทางวิชาการ
 

              ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและการสื่อสารองค์กร จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการค่ายการผลิตผลงานทางวิชาการ ให้กับคณาจารย์ในคณะวิทยาศาสตร์ ระหว่างวันที่ ๒-๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐ ณ โรงแรมโค โค วิว จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อให้คณาจารย์ได้รับความรู้และความเข้าใจในการเขียนและจัดทำเอกสารฯ อีกทั้งเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมให้คณาจารย์มีการจัดเตรียมผลงาน เพื่อใช้ยื่นขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.ละออศรี เสนาะเมือง คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับแนวทางการเขียนเอกสารประกอบการสอน เอกสารคำสอน ตำรา หนังสือ และตำราทางวิทยาศาสตร์ และ ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวเปิดและชี้แจงการดำเนินโครงการฯ 

   
[ภาพกิจกรรม]

 
Calendar