สัมมนา

พฤษภาคม 2560

    โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษา STEM education คณะวิทยาศาสตร์

   ผู้ประกาศข่าว กิตติศักดิ์ เกตุแก้ว

โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษา (STEM education) 

     เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ห้อง CL-203 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา จัดโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษา (STEM education) ให้กับคณาจารย์ในคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อให้ทราบถึงแนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษา และแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการความรู้ระหว่างศาสตร์ต่างๆ เข้าไว้ด้วยกัน ได้รับเกียรติจาก คุณฤทัย จงสฤษดิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายวิชาการและกิจกรรมพัฒนาเยาวชนวิทยาศาสตร์ สวทช. เป็นวิทยากรบรรยายแนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษา และ ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวเปิดงาน 


[ ภาพกิจกรรม ]

Calendar