สัมมนา

กรกฎาคม 2560

    คณะเภสัชศาสตร์ ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการ ในหัวข้อ การปรับการเตรียมพร้อมร้านขายยาสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0

   ผู้ประกาศข่าว วิศรุจ พวงแก้ว

คณะเภสัชศาสตร์ได้จัดงานประชุมวิชาการเพื่อการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ 2/2560
ในหัวข้อ “การปรับการเตรียมพร้อมร้านขายยาสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0”
โดยทางคณะ ฯ ได้เรียนเชิญวิทยากรผู้บรรยาย ภก.รศ.ดร.ฐิตินันท์ เอื้ออำนวย
ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิสาขาเภสัชกรรมสังคมและการบริหารเภสัชกิจ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และ
ดร.กฤษฏา โสภา ผู้อำนวยการส่วนงานการตลาดและสารสนเทศ กลุ่มบริษัทอำพลฟูดส์ ซึ่งท่านเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ทางด้านนี้โดยตรง

ในวันเสาร์ที่ 29 กรกฏาคม พ.ศ. 2560 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
โดยได้รับเครดิตการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ (CPE) 5.5 หน่วยกิต

 

** ลงทะเบียน Click **
Calendar