สัมมนา

เมษายน 2560

    โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ จากงานประจำสู่งานวิจัย R2R

   ผู้ประกาศข่าว กิตติศักดิ์ เกตุแก้ว

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “จากงานประจำสู่งานวิจัย R2R”

      ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและการสื่อสารองค์กร จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “จากงานประจำสู่งานวิจัย R2R” ให้กับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการคณะวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมน้ำใจซายน์ (SD-117) อาคารสิรินรธร เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาบุคลากร ให้มีความรู้ ทักษะ อันเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ ตลอดจนเพื่อให้บุคลากรรับทราบถึงการนำงานประจำไปสู่การเขียนผลงานวิจัย มีผลงานที่ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสร้างความก้าวหน้าในสายงานได้ ได้รับเกียรติจากคุณภัทรภรณ์ ผลดี นักวิชาการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นวิทยากร และ ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวเปิดโครงการ


[ ภาพกิจกรรม ]

Calendar