สัมมนา

เมษายน 2560

    โครงการการจัดทำแบบสอบถามสำหรับการประเมินผลโครงการ

   ผู้ประกาศข่าว กิตติศักดิ์ เกตุแก้ว

โครงการการจัดทำแบบสอบถามสำหรับการประเมินผลโครงการ

     คณะวิทยาศาสตร์ได้กำหนดให้มีการจัดทำแผนของฝ่ายต่างๆ ซึ่งในแต่ละแผนจะมีโครงการหรือกิจกรรมและมีการวัดผลการดำเนินงานและรายงานผล ดังนั้นเพื่อให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องในการจัดทำแบบสอบถาม ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและการสื่อสารองค์กร จึงจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแบบสอบถามสำหรับการประเมินผลโครงการ ให้กับบุคลากรสายสนับสนุน เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมน้ำใจซายน์ (SD-117) อาคารสิรินธร เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำและสร้างแบบสอบถามสำหรับการประเมินผลโครงการ และการนำผลวิเคราะห์ข้อมูลไปจัดทำรายงานผลการประเมินโครงการได้อย่างถูกต้อง ได้รับเกียรติจาก ดร.จุฑาพร เนียมวงษ์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นวิทยากรบรรยาย และ ดร.กัญจน์ชญา หงส์เลิศคงสกุล รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและการสื่อสารองค์กร กล่าวเปิดโครงการ


[ ภาพกิจกรรม ]

Calendar