สัมมนา

เมษายน 2560

    โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านจริยธรรมวิจัยในคน

   ผู้ประกาศข่าว กิตติศักดิ์ เกตุแก้ว

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านจริยธรรมวิจัยในคน

     เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม SD-506 อาคารสิรินธร ฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านจริยธรรมวิจัยในคนให้แก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ เพื่อให้นิสิตได้รับทราบถึงแนวทางจริยธรรมการทำวิจัยในคน วิทยากรได้รับเกียรติจาก ดร.กาญจนา พิบูลย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา บรรยายเรื่อง “จริยธรรมวิจัยในคน และแนวทางการกรอกแบบฟอร์มจริยธรรมการทำวิจัยในคน” ผศ.ดร.สมโภชน์ อเนกสุข คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา บรรยายเรื่อง “แนวทางจริยธรรมการทำวิจัยในชั้นเรียน” และได้รับเกียรติจาก ดร.พอจิต นันทนาวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา กล่าวเปิดโครงการ ทั้งนี้ประธานหลักสูตรในแต่ละสาขาเข้าร่วมรับฟังด้วย


[ ภาพกิจกรรม ]

Calendar