สัมมนา

มีนาคม 2560

    การนำเสนอผลงานวิจัยทางด้านวัฒนธรรมและศิลปกรรมศาสตร์ ครั้งที่ ๑

   ผู้ประกาศข่าว อินทร์เนตร เฉียบแหลม

The 1st Culture and Fine and Applied Arts
Research Presentation 2017
19 May 2017 at Faculty of Fine and Applied Arts, Burapha University
การนำเสนอผลงานวิจัยทางด้านวัฒนธรรมและศิลปกรรมศาสตร์ ครั้งที่ ๑
๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐
ภาคบรรยาย (Oral Presentation) และส่งบทความ
ภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation)

สามารถสมัคร Online ได้ที่:  http:// http://www.fineartbuu.org/
ส่งผลงานการนำเสนอภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐
ติดต่อสอบถาม คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โทร. ๐๓๘ ๑๐๒ ๕๐๔   โทรสาร. ๐๓๘ ๓๙๑ ๐๔๒


 
Calendar