การศึกษา

กันยายน 2559

    ทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL ITP วันที่ 12 พฤศจิกายน 2559 | TOEFL ITP Test Date on November 12, 2016

   ผู้ประกาศข่าว สุทธิจิตต์ รอดผัน

วิทยาลัยนานาชาติ ได้ลงนามความร่วมมือกับสถาบันการศึกษานานาชาติ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อจัดให้วิทยาลัยนานาชาติเป็นศูนย์สอบ TOEFL ITP (Institutional Testing Program) เพื่อการประเมินระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษในเชิงวิชาการให้แก่นิสิต นักศึกษา บุคลากร และบุคคลภายนอกทั่วไป ให้เป็นมาตรฐานสากล โดยมีค่าลงทะเบียนดังนี้
1. นิสิตคณะหรือสังกัดภายในมหาวิทยาลัยบูรพา และบุคคลากรของมหาวิทยาลัยบูรพา คนละ 1200 บาท
2. บุคคลภาพนอก คนละ 1400 บาท
หากผู้ใดสนใจเข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL ITP  สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://buuic.buu.ac.th
หรือ e-mail: toeflitpbuu@gmail.com

Apply Now

What is TOEFL ITP? | How TOEFL ITP Benefits You?Why You Should Take TOEFL ITP? |Test StructureTest Date | On the Test Date | Payment |How to Apply | Score Report | Test Taker Handbook Eligible TOEFL ITP l Test takers Test |

What is TOEFL ITP?

TOEFL Institutional Testing Program (TOEFL ITP) is a standardized English proficiency test which is recognized in Thailand and several nonnative-English speaking countries. TOEFL ITP is used by academic institutions and organizations to measure or enhance test takers’ proficiency in English. TOEFL ITP is also utilized for several other purposes such as: admissions, exit tests, placement tests, scholarship programs, and job applications. TOEFL ITP evaluates skills in three areas; listening comprehension, structure and written expression, and reading comprehension. The maximum score is 677 and is valid for 2 years.

How TOEFL ITP Benefits You? • Preparation and practice for the international TOEFL • Enhance your English proficiency to be in line with the ASEAN Community’s integration of English as a working language in 2015 • Demonstrate your English proficiency to study abroad, secure employment, or apply for scholarship programs • Accepted as proof of English proficiency for admission and graduation in many institutions

Why You Should Take TOEFL ITP? • TOEFL ITP is a standardized English proficiency test by the Educational Testing Service (ETS) in USA. The test is based on the international TOEFL paper-based test (TOEFL PBT) and every TOEFL ITP test guarantees the same high standards as the international TOEFL. • Affordable as it saves 4 times the international TOEFL test (for the preparation purpose). • Residents of Chonburi and nearby areas may take  the TOEFL ITP test at Burapha University International College (BUUIC)

Test Structure TOEFL ITP is a multiple-choice, paper-based test that evaluates skills in three sections:

Section 1: Listening Comprehension                35 minutes     50 questions Section 2: Structure & Written Expression       25 minutes     40 questions Section 3: Reading Comprehension                 55 minutes     50 questions

Test Date/Time/Venue

 

Test Date/ Time/ Venue Registration Period
   Saturday November 12, 2016 12.30 - 16.00/ BUUIC Building   Now - November 4, 2016 before 16.oo
     

On the Test Date • Arrive at the testing site at least 30 minutes before the assigned time. Check-in procedures take time. If you arrive late, you may not be admitted to the test. • Bring photo bearing identification such as valid national identification card, passport, student card, civil servant card, or driver’s license. • An additional fee of THB 50 will be charged on the test date for forwarding results via Express Mail Service (EMS). • Prepare your own 2B pencil and stationary.

Payment TOEFL ITP test fee costs: • THB 1,000 for BUUIC students • THB 1,200 for BUU students and administrative • THB 1,400 for external

How to Apply Follow these steps: • Payment must be made by money transfer to: Krungthai Bank, Laemthong Bangsaen branch Account Name : Burapha University Account No. 386-1-00442-9 Saving account type • Go to our website http://buuic.buu.ac.th/  and fill out the application form. • *Email your proof of payment to toeflitpbuu@gmail.com to confirm your seat. All applicants must show proof of payment before the end of the registration period otherwise they will not be allowed to take the test.

Burapha University International College (BUUIC) reserves the right not to accept any late registrations in any case.

Score Report Test Score Reports are confidential, and will be issued within seven days after the test date via EMS only.

Note The test fee cannot be refunded. No rescheduling or cancellations. The test will be conducted for at least 10 applicants. BUUIC reserves the right to make any changes.

For more information: • Our website at http://buuic.buu.ac.th/ • Email: toeflitpbuu@gmail.com • Facebook : toeflitpbuu • Call 038 102 571-2

Top of the page
Calendar