การศึกษา

เมษายน 2555

    กำหนดการขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕

   ผู้ประกาศข่าว ??????? ???????

การขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ ประเภท ผู้กู้รายเก่าที่เปลี่ยน สถานศึกษาและ ผู้กู้รายใหม่ ( รอบที่ ๒ )

-------------------------------------------------- 

               ตามที่ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาได้มีการให้กู้ยืมเงินผ่านระบบ e-studentloan     นั้น เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับ การขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ ประเภท  ผู้กู้รายเก่าที่เปลี่ยนสถานศึกษา และผู้กู้รายใหม่ เป็นไปด้วยควา เรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความ   ในข้อ ๖(๔)   ของคำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา  ที่ ๓๕๐๑/๒๕๕๓  ลงวันที่  ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓  เรื่อง  การมอบอำนาจของอธิการบดี  ด้านการบริหารงานทั่วไป  ให้รองอธิการบดี  ผู้ช่วยอธิการบดี  หัวหน้าส่วนงาน หัวหน้าหน่วยงานภายในส่วนงาน หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในปฏิบัติการแทน  หน่วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา งานบริการและสวัสดิการ กองกิจการนิสิต จึงขอให้นิสิตที่ประสงค์    จะขอกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๕  ให้ดำเนินการโดยมีรายละเอียดดังนี้            

๑. คุณสมบัติผู้กู้ยืม

๑.๑ เป็นผู้มีสัญชาติไทย

๑.๒ เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ รายได้บิดา มารดา ผู้ปกครองรวมกันไม่เกิน๒๐๐,๐๐๐ บาทต่อปี                         

๑.๓ เป็นผู้ที่มีผลการเรียนดีผ่านเกณฑ์การวัดและประเมินของมหาวิทยาลัย(คะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ ๒.๐๐ )  

๑.๔ เป็นผู้มีความประพฤติดีไม่ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของสถานศึกษาขั้นร้ายแรงหรือไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสีย เช่น หมกมุ่นในการพนัน เสพยาเสพติด ดื่มสุรา หรือเที่ยวเตร่ในสถานบันเทิง เป็นต้น                                                                  

๑.๕ เป็นนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา                                                                               

๑.๖ ไม่เคยเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาใดๆมาก่อน                                           

๑.๗ ไม่เป็นผู้ที่ทำงานประจำระหว่างศึกษา

ที่

ขั้นตอนระยะเวลาสถานที่ดำเนินการ
 

 นิสิตผู้กู้รายเก่าที่เปลี่ยนสถานศึกษา และผู้กู้รายใหม่                       ๑.๑. ดาวน์โหลด“ รายการเอกสารประกอบแบบคำขอกู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ”พร้อมจัดเตรียมเอกสารประกอบทั้งหมดให้เรียบร้อย

 เม.ย.– ๘ มิ.ย.๒๕๕๕ทางเว็บไซต์ กองกิจการนิสิต http://affair.buu.ac.th/ESLoadForm.php            

๑.๒. นิสิตเข้าระบบ e-studentloan เพื่อยื่นแบบคำขอกู้ยืมปีการศึกษา ๒๕๕๕ ภาคเรียนที่๑ พร้อมพิมพ์แบบคำขอกู้จากระบบ (นิสิตเลือกความประสงค์ขอกู้ในช่องค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพ)

 เม.ย.– ๘ มิ.ย.๒๕๕๕ทางเว็บไซต์ e-studentloan http://www.studentloan.or.th/  
๑.๓. นิสิตนำส่งเอกสารประกอบ แบบคำขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ตามข้อ ๑.๑ และข้อ ๑.๒๑ พ.ค.– ๘ มิ.ย.๒๕๕๕ห้องกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  ชั้น ๑ อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต    (ยกเว้นวันหยุดราชการ)           

๑.๔. นิสิตผู้กู้รายใหม่ ติดตามรายชื่อประกาศเรื่อง“กำหนดวัน-เวลาสัมภาษณ์”

๑๓ มิ.ย. ๒๕๕๕

ทางเว็บไซต์ กองกิจการนิสิตhttp://affair.buu.ac.th/ ป้ายประกาศกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 
นิสิตผู้กู้รายเก่าที่เปลี่ยนสถานศึกษา และผู้กู้รายใหม่ ติดตามรายชื่อประกาศ ผู้มีสิทธิกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕                                  

 ๒๕ มิ.ย. ๒๕๕๕

ทางเว็บไซต์ กองกิจการนิสิตhttp://affair.buu.ac.th/ ป้ายประกาศคณะ,ป้ายประกาศกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 

          ๓. นิสิตวิทยาเขตจันทบุรีและวิทยาเขตสระแก้วให้ดำเนินการตามขั้นตอนการดำเนินการข้อ๒   ส่งแบบขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ ที่งานกิจการนิสิตของวิทยาเขต ภายในกำหนด และงานกิจการนิสิตของวิทยาเขต จะแจ้งกำหนดให้นิสิตทราบต่อไป                                                

หากนิสิตไม่ดำเนินการตามกำหนดข้างต้น มหาวิทยาลัยจะถือว่านิสิตไม่ประสงค์ขอกู้ยืมใน ปีการศึกษา ๒๕๕๕
Calendar