รับสมัครเพื่อศึกษาต่อ

กรกฎาคม 2561

    วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครนิสิตเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ภาคต้น ปีการศึกษา 2561 อบรมภาษาอังกฤษและให้ทุนศึกษาดูงาน ฟรี

   ผู้ประกาศข่าว พิมกานติ์ดา แนบเชย

วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา

กำลังเปิดรับสมัครนิสิตเข้าศึกษาต่อปริญญาโท 

ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)

                สมัครเรียนปริญญาโทวันนี้ ! จัดอบรมภาษาอังกฤษ ให้ฟรี!

            พร้อมทั้งได้รับทุนศึกษาดูงาน ฟรี ! เพื่อเตรียมเป็นผู้บริหารยุค AEC                                       

 ติดต่อสอบถามได้แล้ววันนี้

วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา  

โทร. 038-393-260-1, 092-637-4440

www.gspa.buu.ac.th 

 

 

 

 

     

 

 

 

สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติม

จากทางวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา

ได้ทาง

 

 
Calendar