รับสมัครเพื่อศึกษาต่อ

กุมภาพันธ์ 2566

    มหาวิทยาลัยบูรพารับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS รอบ 2

   ผู้ประกาศข่าว พรจันทร์ โพธินาค

มหาวิทยาลัยบูรพา รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS รอบ 2 ปีการศึกษา 2566

 

==> ดาวน์โหลดระเบียบการรับสมัครได้ที่ http://regservice.buu.ac.th/tcas66-2.html

        1. โครงการรับตรง 12 จังหวัดภาคตะวันออก (รับสมัคร 15 กพ.-16 เม.ย.66)

        2. หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม (กระทรวงสาธารณสุข)
            (รับสมัคร 15 กพ.-16 เม.ย.66)

        3. โครงการรับตรง คณะศิลปกรรมศาสตร์ (สอบปฏิบัติ)
           (รับสมัคร 15 กพ.-16 มี.ค.66) (รับ ม.6 หรือเทียบเท่า)

        4. โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในท้องถิ่น วิทยาเขตจันทบุรี (ครั้งที่ 2)
            
(รับ ม.6 หรือเทียบเท่าในบางสาขา) (รับสมัคร 15 กพ.-16 เม.ย.66)

        5. โครงการรับตรง วิทยาเขตสระแก้ว (ครั้งที่ 2) (รับ ม.6 หรือเทียบเท่าในบางสาขา)

            (รับสมัคร 15 กพ.-16 เม.ย.66)

        6. โครงการบูรพาพัฒนาเกษตรยุคใหม่ คณะเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาเขตสระแก้ว
            (ครั้งที่ 2) 
(รับ ม.6 หรือเทียบเท่า)
 (รับสมัคร 15 กพ.-16 เม.ย.66)

        7. โครงการรับตรง โดยวิทยาลัยนานาชาติ (ครั้งที่ 2) (รับสมัคร 15 กพ.-16 เม.ย.66)

        8. ระเบียบการรับสมัคร โครงการรับผู้กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับ ปวส.

            เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (รับสมัคร 15 กพ.-16 เม.ย.66)

        9. โครงการรับบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคบัณฑิต ภาคพิเศษ
            (ปริญญาใบที่สอง) คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ (ครั้งที่ 2 )

            (สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว) (รับสมัคร 15 กพ.-16 เม.ย.66)

       10. โครงการสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาอื่นที่มิใช่สาขาเภสัชศาสตร์

             เข้าศึกษาต่อคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (รับสมัคร 15 กพ.-16 เม.ย.66)

==> รับสมัครทางเว็บไซต์ http://e-admission.buu.ac.th

 


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่งานรับเข้าศึกษา
โทรศัพท์หมายเลข : 038-102721 และ 038-102643
Facebook : งานรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
website : http://regservice.buu.ac.th

 
Calendar