รับสมัครเพื่อศึกษาต่อ

ธันวาคม 2565

    รับสมัครผู้จบ ปวส. เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

   ผู้ประกาศข่าว พรจันทร์ โพธินาค

รับสมัครบุคคลที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับ ปวส.
เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

- ดาวน์โหลดระเบียบการรับสมัครได้ที่ http://regservice.buu.ac.th/text/H6-66.pdf

- รับสมัครออนไลน์วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565-18 มกราคม 2566 ที่ https://e-admission.buu.ac.th
Calendar