รับสมัครเพื่อศึกษาต่อ

กันยายน 2556

    มหาวิทยาลัยบูรพาเปิดรับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี โครงการรับบุคคลเข้าศึกษาตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ MOU

   ผู้ประกาศข่าว พรจันทร์ โพธินาค

มหาวิทยาลัยบูรพาเปิดรับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี  โครงการรับบุคคลเข้าศึกษาตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)
สมัครระหว่างวันที่ 16 กันยายน - 10 ตุลาคม พ.ศ. 2556
สมัครออนไลน์ที่  http://e-admission.buu.ac.th
ระเบียบการ  คลิกที่นี่
Calendar