รับสมัครเพื่อศึกษาต่อ

มกราคม 2564

    คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564

   ผู้ประกาศข่าว สุทธาทิพย์ จับใจเหมาะ

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564
 
ระยะเวลาเปิดรับสมัคร
รอบที่ 2 วันที่ 28 ธันวาคม 2563 – 5 มีนาคม 2564
รอบที่ 3 วันที่ 8 มีนาคม – 8 มิถุนายน 2564
เปิดเรียน 26 มิถุนายน 2564
 
รายละเอียดหลักสูตร http://grd.buu.ac.th/wordpress/?page_id=38
สมัครเรียนและยื่นเอกสารได้ที่ https://grd-admission.buu.ac.th/
 
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
 
 
 Calendar