รับสมัครเพื่อศึกษาต่อ

พฤษภาคม 2563

    รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS รอบ 4 ปีการศึกษา 2563 โครงการแอดมิชชั่น และโครงการรับตรง วิทยาลัยนานาชาติ

   ผู้ประกาศข่าว พรจันทร์ โพธินาค

**ข่าวรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี**
มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัคร TCAS รอบ 4 โครงการแอดมิชชั่น (Admissions)
โดยผู้สมัครจะต้องมีผลคะแนนสอบ O-NET และ GAT/PAT 

- เปิดรับสมัครวันที่ 7-20 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
- สมัครทางเว็บไซต์ www.mytcas.com

- สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่งานรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
หมายเลข 038-102721 และ 038-102643

--------------------------------------------------------------------

**ข่าวเปิดรับสมัคร TCAS รอบ 4 โครงการรับตรง วิทยาลัยนานาชาติ
หลักสูตรนานาชาติ (ไม่มีคะแนน O-NET และ GAT/PAT ก็สมัครได้)

- เปิดรับสมัครวันที่ 7-20 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
- สมัครทางเว็บไซต์ http://e-admission.buu.ac.th
- สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่งานรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
หมายเลข 038-102721 และ 038-102643

 

 
Calendar