รับสมัครเพื่อศึกษาต่อ

พฤษภาคม 2563

    เปิดรับสมัครผู้ที่จบการศึกษาระดับ ปวส. เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 2

   ผู้ประกาศข่าว พรจันทร์ โพธินาค

ข่าวรับสมัคร!!!!! มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครผู้ที่จบการศึกษาระดับ ปวส.
เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ในสาขาดังนี้

1. สาขาวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี คณะโลจิสติกส์ ภาคพิเศษ
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ภาคพิเศษ และภาคปกติ
3. สาขาวิชาการบริหารทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาเขตสระแก้ว ภาคพิเศษ
อ่านรายละเอียดการสมัครได้ที่ http://regservice.buu.ac.th/text/tcas4-2-63.pdf

==> เปิดรับสมัครวันที่ 7 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน พ.ศ. 2563
==> สมัครทางเว็บไซต์ http://e-admission.buu.ac.th/

**สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่งานรับเข้าศึกษา หมายเลข 038-102643 และ 038-102721
Calendar