รับสมัครเพื่อศึกษาต่อ

พฤษภาคม 2563

    รับสมัครนิสิตปริญญาโท MBA, MM. International Tourism Management คณะการจัดการและการท่องเที่ยว

   ผู้ประกาศข่าว รสรินทร์ ธงชัย

 

คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา

Burapha Business School (BBS)

 

เปิดรับสมัครผู้จบปริญญาตรี (ทุกสาขาวิชา) ศึกษาต่อในระดับปริญญาโท 2 หลักสูตร

ประจำปีการศึกษา 2563

1. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Master of Business Administration : M.B.A.)

    เลือกเรียนได้จาก 3 กลุ่มวิชา

    1. การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Transformational HR)

    2. การตลาด (Digital Marketing)

    3. การเป็นผู้ประกอบการ (Digital Entrepreneurship)

2. หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ (Master of Management in International Tourism Management : M.M. in ITM.)

 

รอบ 3 เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 23 พ.ค. - 8 มิ.ย. 2563

 

สมัครออนไลน์ทาง http://grd-admission.buu.ac.th

ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครและรายละเอียดการสมัครได้ที่ เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา

http://grd.buu.ac.th/wordpress/

 

เปิดภาคเรียน : 4 กรกฎาคม 2563

 

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 038-102397

Line : @bbsbuu

Facebook page : BuraphaBusinessSchool

E-mail : bbs@buu.ac.th

www.bbs.buu.ac.th

 

 
Calendar