รับสมัครเพื่อศึกษาต่อ

กุมภาพันธ์ 2563

    วิทยาลัยนานาชาติรับนิสิตนักศึกษาใหม่ รอบสมัครตรง 6 ก.พ. - 23 มี.ค. เกรดเฉลี่ย 2.5

   ผู้ประกาศข่าว สุทธิจิตต์ รอดผัน

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา (BUUIC) เปิดรับสมัครนิสิต ปีการศึกษา 2563

       

เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีนานาชาติ 8 สาขาวิชาดังนี้
Programs offered

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (B.F.A.)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (B.A.)

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (B.B.A.)

 

ผู้ที่สนใจหลักสูตรนานาชาติสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ BUUIC Office ในวันจันทร์ - วันศุกร์ Office Hours:  9.00 - 16.00

Tel:  038102571-2 Facebook: @buuic Line: @BUUIC เพิ่มเพื่อน   Email: buuic@buu.ac.th

[embed]https://youtu.be/HhyC12H-zM8[/embed] #ทีมบูรพา #BUUIC #BUU #buraphauniversity #tcas  #tcas63  #dek63  
Calendar