รับสมัครเพื่อศึกษาต่อ

พฤษภาคม 2563

    วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

   ผู้ประกาศข่าว วิทวัส เพ็ญภู่

 

วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
-------------------------------------------------------------------
>>ปริญญาโท (หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต)
>>>ปริญญาเอก (หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต)
-------------------------------------------------------------------
>สาขาวิชาการวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา
-------------------------------------------------------------------
>>> เน้นการเรียนการสอนแบบ RBL (Research-Based Learning) ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการลงมือทำวิจัยจริงโดยมีคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญดูแลอย่างใกล้ชิด การันตีมีงานวิจัยตีพิมพ์จริง
-------------------------------------------------------------------
สนใจสมัครได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
>>> https://grd-admission.buu.ac.th/inde…/MjAyMC0wMS0xN3x8bWFpbg
----------------------------------------------------------------------
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร. 038-102077 ต่อ 116, 104, 109
มือถือ 062-359-5789 , 084-346-1441 , 087-981-4881
http://www.rmcs.buu.ac.th/
-------------------------------------------------------------------
Calendar