รับสมัครเพื่อศึกษาต่อ

สิงหาคม 2562

    บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๒

   ผู้ประกาศข่าว พิมกานติ์ดา แนบเชย

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๒
Calendar