รับสมัครเพื่อศึกษาต่อ

สิงหาคม 2562

    วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครนิสิตปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2562

   ผู้ประกาศข่าว อมร สมปัญญา

วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา รับสมัครนิสิตปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม - 10 ตุลาคม พ.ศ.2562
สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ 086-828-9753, 086-876-6676
หรือสมัครเรียนออนไลน์ได้ที่ www.gspa.buu.ac.th

 
Calendar