รับสมัครเพื่อศึกษาต่อ

กุมภาพันธ์ 2562

    รับสมัครนิสิตปริญญาโทและปริญญาเอก คณะการจัดการและการท่องเที่ยว ปีการศึกษา 2562

   ผู้ประกาศข่าว รสรินทร์ ธงชัย

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2562
คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา

ระดับปริญญาโท
1. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.)
กลุ่มวิชา
- การจัดการทรัพยากรมนุษย์
- การตลาด
- การเป็นผู้ประกอบการ
- การจัดการธุรกิจ
2. บัญชีมหาบัณฑิต (M.Acc.)
3. การจัดการมหาบัณฑิต สาขาการจัดการการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ (Master of Management in International Tourism Management : M.M. in ITM.)

 

ระดับปริญญาเอก

1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการ (Ph.D. in Management)

 

ดาวน์โหลดระเบียบการที่ http://grd.buu.ac.th/wordpress/?page_id=38

สมัครเรียน ที่ http://e-admission.buu.ac.th/

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 038-102397, 038-102371
E-mail: bbs@buu.ac.th
www.bbs.buu.ac.th

 
Calendar