รับสมัครเพื่อศึกษาต่อ

มกราคม 2562

    คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประกาศรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท-ปริญญาเอก

   ผู้ประกาศข่าว สุทธาทิพย์ จับใจเหมาะ

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประกาศรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท-ปริญญาเอก)

- รอบที่ 1 วันที่ 21 มกราคม - 20 กุมภาพันธ์ 2562

- รอบที่ 2 วันที่ 4 มีนาคม - 3 เมษายน 2562

- รอบที่ 3 วันที่ 15 เมษายน - 29 พฤษภาคม 2562

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร : 0-3810-2369 ต่อ 117 งานบัณฑิตศึกษา คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา อนึ่งท่านสามารถสแกน QR Code เพื่อดูข้อมูลหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ที่เปิดรับสมัครภาคต้น ปีการศึกษา 2562

 
Calendar