รับสมัครเพื่อศึกษาต่อ

พฤษภาคม 2561

    TCAS61 รอบ 4 DEK61 Your Future Starts at BUUIC วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา

   ผู้ประกาศข่าว สุทธิจิตต์ รอดผัน

 

เข้าระบบ TCAS ---> Click!

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา (BUUIC)

เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีนานาชาติ 8 สาขาวิชาดังนี้
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

หลักสูตร 2 ปริญญา

ผู้ที่สนใจหลักสูตรนานาชาติสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ BUUIC's Office
ในวันจันทร์ - วันศุกร์
เวลา 9.00 - 16.00
โทร 0-3810-2571
Email: buuic@buu.ac.th

 

Line@BUUIC

 

Facebook @buuic

 

#TCAS3 #DEK61 #BUUIC #BURAPHAUNIVERSITY
Calendar