รับสมัครเพื่อศึกษาต่อ

เมษายน 2561

    คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประกาศการรับสมัครบุคคลเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 4

   ผู้ประกาศข่าว สุทธาทิพย์ จับใจเหมาะ

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประกาศการรับสมัครบุคคลเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 4 

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2561

 

รายละเอียดการรับสมัคร
Calendar