รับสมัครเพื่อศึกษาต่อ

กรกฎาคม 2561

    คณะการจัดการและการท่องเที่ยว เปิดรับสมัครนิสิตปริญญาโท M.B.A. และ M.M. International Tourism Management

   ผู้ประกาศข่าว รสรินทร์ ธงชัย

คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา (Burapha Business School: BBS) 

เปิดรับสมัครนิสิตปริญญาโท ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561

1. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.)

2. หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ (Master of Management Program in International Tourism Management)

 

**ขยายเวลารับสมัคร ถึง 26 ก.ค. 2561

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.bbs.buu.ac.th

โทร. 038-102-397, 038-102-371

bbs@buu.ac.th 

 
Calendar