รับสมัครเพื่อศึกษาต่อ

ธันวาคม 2560

    คณะแพทยศาสตร์ เปิดรับสมัครโครงการผลิตแพทย์เพิ่ม กระทรวงสาธารณสุข

   ผู้ประกาศข่าว นฤตย์ คุ้มยา

มหาวิทยาลัยบูรพา ประกาศการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี (TCAS รอบที่ 2) หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม  (กระทรวงสาธารณสุข) ประจำปีการศึกษา 2561  โดยมีรายละเอียดตาม ระเบียบการสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (TCAS รอบที่ 2) หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม (กระทรวงสาธารณสุข) มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2561 (http://regservice.buu.ac.th/text/s4.pdf)
Calendar