รับสมัครเพื่อศึกษาต่อ

พฤศจิกายน 2560

    คณะการจัดการและการท่องเที่ยวรับสมัครเข้าศึกษาต่อ Ph.D. in Management - Concentrations in Marketing,HRM,Tourism and Hospitality Management, Management

   ผู้ประกาศข่าว รสรินทร์ ธงชัย

คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา (Burapha Business School: BBS)

รับสมัครผู้สนใจศึกษาต่อระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (Ph.D. in Management) 

Concentrations:

- Marketing

- Human Resource Management

- Tourism and Hospitality Management

- Management 

 

รับใบสมัครทั้งปี 

สำหรับผู้ประสงค์จะเข้าศึกษาต่อในภาคปลาย / 2560 (เปิดเทอมเดือนมกราคม 2561) โปรดยื่นเอกสารการสมัครภายใน 17 ธันวาคม 2560 

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ Click !

โทร. 038-102397-8 ต่อ 7618, 7619
Calendar