รับสมัครเพื่อศึกษาต่อ

กรกฎาคม 2560

    คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2560

   ผู้ประกาศข่าว ศรัณยู รพีอาภากุล

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2560 

รายละเอียดเพิ่มเติม
Calendar