รับสมัครเพื่อศึกษาต่อ

กรกฎาคม 2560

    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

   ผู้ประกาศข่าว วิศรุจ พวงแก้ว

 

คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาการและการจัดการทางเภสัชศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) พ.ศ. ๒๕๕๘
ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

 

รายละเอียดดังเอกสารแนบ
Calendar