รับสมัครเพื่อศึกษาต่อ

มิถุนายน 2560

    คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา เปิดรับสมัครนิสิตระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2560

   ผู้ประกาศข่าว วนิษา ศรีรอบรู้

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา เปิดรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา รอบสุดท้าย ประจำปีการศึกษา 2560 เปิดเรียน เดือน ส.ค. 60 นี้

ระเบียบการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก (ขยายเวลา ครั้งที่ 2)ประจำปีการศึกษา ๒๕60 ภาคการศึกษาที่ 1

ระเบียบการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท (ขยายเวลา ครั้งที่ 2)ประจำปีการศึกษา ๒๕60 ภาคการศึกษาที่ 1
Calendar