รับสมัครเพื่อศึกษาต่อ

กรกฎาคม 2560

    วิทยาลัยนานาชาติ ม.บูรพา BUUIC เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ สมัครได้แล้ววันนี้ ถึงวันที่ 28 กรกฏาคม 2560 Apply Now

   ผู้ประกาศข่าว สุทธิจิตต์ รอดผัน

วิทยาลัยนานาชาติ ม.บูรพา (BUUIC) เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ

สมัครได้แล้ววันนี้ ถึงวันที่ 28 กรกฏาคม 2560 ที่วิทยาลัยนานาชาติ ม.บูรพา

รายละเอียด  (Download)  ดาวน์โหลดใบสมัคร (Download)

Facebook: m.me/buuic LINE:  @buuic

Website: www.buuic.buu.ac.th

สายตรง : 0-3810-2571

 

หลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาตรี (สอนเป็นภาษาอังกฤษตลอดหลักสูตร ทุกรายวิชา)

1. หลักสูตรบริหารธุรกิจ Bachelor of Business Administration (B.B.A.)

- การตลาด (Marketing)

- การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business Management)

- การเงิน (Finance)

- การจัดการโลจิสติกส์ (Logistics Management)

- การจัดการการบริการและการท่องเที่ยวนานาชาติ (International Hospitality and Tourism Management)

2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต Bachelor of Arts (B.A.)

- ทักษะการติดต่อสื่อสารเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Communication Skills for Human Resource Development)

- การติดต่อสื่อสารเชิงธุรกิจ (Global Business Communication)

. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต Bachelor of Fine and Applied Arts (B.F.A.)

- นิเทศศิลป์และการออกแบบ (Communication Arts and Design) 
Calendar