รับสมัครเพื่อศึกษาต่อ

พฤศจิกายน 2554

    คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์รับสมัครหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป ๔ปี เทียบโอนฯ หน่วยสอนวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซีเรียนประมาณ๒ปี

   ผู้ประกาศข่าว สุทธาทิพย์ จับใจเหมาะ

ประกาศรับสมัครเข้าเป็นนิสิตปริญญาตรี หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป (๔ปี) ตามหลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียน หน่วยสอนวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี จ.ระยอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔

หลักสูตรที่รับสมัคร
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป (๔ ปี) (ตามหลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียน) เปิดสอนเฉพาะภาคพิเศษ เรียนวันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา ๘.๐๐-๒๐.๐๐ น. (เปิดเรียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๕)

การสมัครคัดเลือก
๑ สามารถขอใบสมัครได้ที่คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา หรือ ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่  website:  http://www.polsci-law.buu.ac.th/ หรือขอรับใบสมัครที่ หน่วยสอนวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี จังหวัดระยอง รับสมัคร ระหว่างวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔ ถึง ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
๒ ให้ผู้สมัครคัดเลือก สมัครด้วยตนเองที่คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ จังหวัดชลบุรี หรือหน่วยสอนวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี จังหวัดระยอง หรือติดต่อสอบถามได้ที่  ๐๓๘-๑๐๒๓๖๙ ต่อ ๑๐๖
๓ ค่าธรรมเนียมการสอบคัดเลือก จำนวนเงิน ๕๐๐ บาท

หลักฐานประกอบการสมัครสอบ
๑ ใบสมัครสอบของมหาวิทยาลัย
๒ ใบแสดงคุณวุฒิ เช่น ใบสุทธิ ประกาศนียบัตร ใบแจ้งวุฒิใบรับรองการศึกษาภาคเรียนสุดท้าย ที่รับรองสำเนาถูกต้อง
๓ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่รับรองสำเนาถูกต้อง
๔ รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ เป็นภาพสี และถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน นับถึงวันสมัคร ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๓ รูป
๕ สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล หลักฐานการสมรส (ถ้ามี)
หมายเหตุ - เงินค่าสมัครและหลักฐานต่าง ๆ มหาวิทยาลัยจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ
           - หากตรวจสอบพบว่าผู้สมัครส่งหลักฐานการสมัครไม่ครบถ้วน มหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณารับสมัคร
           - หลักสูตรดังกล่าวจะใช้ระยะเวลาการเรียนการสอนประมาณ ๒ ปี

การคัดเลือกและประกาศผล
๑ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ วันที่ ๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี และทาง web site:  http://www.polsci-law.buu.ac.th/
๒ สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ วันที่  ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕  เวลา ๐๙.๐๐ เป็นต้นไป ณ หน่วยสอนวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี จังหวัดระยอง
๓ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา  วันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี และทาง web site:  http://www.polsci-law.buu.ac.th/

สามารถดูรายละเอียดได้ตามเอกสารแนบ http://calendar.buu.ac.th/document/1321425540.pdf

ใบสมัคร  http://calendar.buu.ac.th/document/1321425566.pdf
Calendar