รับสมัครเพื่อศึกษาต่อ

กรกฎาคม 2560

    คณะการจัดการและการท่องเที่ยวร้บสมัครนิสิตปริญญาโท MBA, บัญชี, International Tourism Management-ปริญญาเอก Ph.D. in Management ทางธุรกิจ,การท่องเที่ยว

   ผู้ประกาศข่าว รสรินทร์ ธงชัย

คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา

(Burapha Business School (BBS)) รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา

** ขยายเวลารับสมัครทั้งระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ถึง 27 ก.ค. นี้**

หมายเหตุ ผู้สมัครต้องมีผลคะแนนภาษาอังกฤษแนบตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา 

โดยสามารถสมัครสอบ BUU-GET กับสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยได้ทาง http://li.buu.ac.th/detail.html#/0;6

ภายใน 17 ก.ค. นี้ 

 

รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.bbs.buu.ac.th

 
Calendar