รับสมัครเพื่อศึกษาต่อ

พฤศจิกายน 2554

    คณะศึกษาศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เป็นนิสิต ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

   ผู้ประกาศข่าว ธนะวัฒน์ วรรณประภา

ตามที่คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา  สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  และคุรุสภา  ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อพัฒนามาตรฐานความรู้วิชาชีพครู  นั้น  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา  ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เป็นนิสิต  ดังเอกสารที่แนบ  ทั้งนี้  ให้นิสิตที่มีรายชื่อดังกล่าว  มารายงานตัวต่อนายทะเบียนและชำระเงินค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ในวันศุกร์ที่  11  พฤศจิกายน 2554  เวลา 09.00-12.00 น.  ณ งานทะเบียนและสถิตินิสิต  อาคาร ภปร. ชั้น 1  และให้นิสิตดูรายชื่อการแบ่งกลุ่มการเข้าเรียนท้ายประกาศ

การเก็บเงินในวันที่  11  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2554  เป็นการรายงานตัวเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัย  6,170  บาทและชำระเงินค่่าลงทะเบียนเรียน  ระหว่างวันที่  6-9  ธันวาคม พ.ศ. 2554  4,850  บาท  รวมเป็นเงิน 11,020  บาท  ทั้งนี้นิสิตจะต้องพิมพ์ใบค่าลงทะเบียน  ระหว่างวันที่ 1-9 ธันวาคม พ.ศ. 2554  เพื่อนำเอกสารดังกล่าวไปชำระเงินที่ธนาคาร โดยเข้าระบบของงานทะเบียน  http://reg.buu.ac.th/registrar/home.asp
Calendar