ภารกิจอธิการบดี

ธันวาคม 2565

    มหาวิทยาลัยบูรพา ให้การต้อนรับผู้บริหารระดับสูง หลักสูตร WINS โครงการพัฒนาเครือข่ายและศักยภาพผู้บริหารระดับสูงของกระทรวง อว.

   ผู้ประกาศข่าว ไวทิน จิตมั่น

วันนี้ (1 ธ.ค.65) ณ ห้องประชุมชั้น 10 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ กาสลัก อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา เจริญพานิช รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ให้การต้อนรับ ผู้บริหารระดับสูง หลักสูตร WINS (โครงการพัฒนาเครือข่ายและศักยภาพผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม)
 
จากนั้น รองศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา เจริญพานิช รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ในฐานะผู้ได้รับการเข้าอบรมผู้บริหารระดับสูง หลักสูตร WINSx ได้พาคณะ เข้าเยี่ยมชมศูนย์ Genomics Thailand Center ณ คณะเภสัชศาสตร์ โดยการต้อนรับจากภญ.ดร.ณัฏฐิณี ธีรกุลกิตติพงศ์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์และคณะผู้บริหาร และศูนย์นวัตกรรมท่องเที่ยว (EEC Tourism Training Center) คณะบริหารธุรกิจ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะบริหารธุรกิจ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณี พิมาพันธุ์ศรี คณบดีคณะบริหารธุรกิจ และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ
 
จากนั้น ได้เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ กิน อยู่ ดี แพลทฟอร์ม คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชินวุธ พิพัฒน์ภานุกูล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออก รองศาสตราจารย์วิรุฬห์ ศรีบริรักษ์ ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งบรรยายการใช้งาน กิน อยู่ ดี แพลทฟอร์ม และสุดท้ายได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ EEC Automation Park คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมี ผศ.ดร.ณยศ คุรุกิจโกศล คณบดี ดร.ภาณุวัฒน์ ด่านกลาง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับและบรรยายเกี่ยวกับการทำงานของศูนย์ EEC Automation Park
 
ทั้งนี้ โครงการพัฒนาเครือข่ายและศักยภาพผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (หลักสูตร WINS) เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อขับเคลื่อนงานของกระทรวง อว. ให้รับใช้สังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และทำงานร่วมกับเอกชนได้ตามยุทธศาสตร์การนำวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรมมาใช้ขับเคลื่อนประเทศ พร้อมดึงพลังคนรุ่นใหม่มาหลอมรวมกับความคิดผู้บริหารระดับสูง เพื่อพัฒนาอนาคตของชาติ ต่อไปCalendar