ภารกิจอธิการบดี

กันยายน 2565

    มหาวิทยาลัยบูรพา ทูลเกล้าฯ ถวาย ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และปริญญาแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

   ผู้ประกาศข่าว นลินรัตน์ อ่ำช้าง

มหาวิทยาลัยบูรพา ทูลเกล้าฯ ถวาย

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และปริญญาแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

แด่ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

--------------------

 

    

     สภามหาวิทยาลัยบูรพา ในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ มีมติเป็นเอกฉันท์ ให้ทูลถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และปริญญาแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ แด่ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

      ในโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.สุมนต์ สกลไชย นายกสภามหาวิทยาลัยบูรพา พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. วัชรินทร์ กาสลัก อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลรัตน์ จตุรานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการ สภามหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรชัย จูลเมตต์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.ทวีลาภ ตั๊นสวัสดิ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย เฝ้าถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และปริญญาแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ พร้อมครุยวิทยฐานะ แด่ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๕๐ น. ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต

 
Calendar