ภารกิจอธิการบดี

เมษายน 2565

    สนอ.ม.บูรพา ร่วมสืบสานประเพณีวันสงกรานต์

   ผู้ประกาศข่าว นลินรัตน์ อ่ำช้าง

               

สนอ.ม.บูรพา ร่วมสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ 

                  สำนักงานอธิการบดี จัดงานสืบสานประเพณีรดน้ำขอพรวันสงกรานต์ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ บริเวณโถงชั้น ๑ สำนักงานอธิการบดี (อาคาร ภปร) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ ผู้ปฏิบัติงานในสำนักงานอธิการบดี ได้ร่วมรดน้ำขอพรจากผู้บริหาร เพื่อให้เกิด ความรักความอบอุ่น ความสามัคคี และเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่าง ผู้อาวุโส ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานสำนักงานอธิการบดี อีกทั้งเพื่ออนุรักษ์สืบสาน ประเพณีวัฒนธรรมในวันสงกรานต์ไทยสืบทอดต่อไป ในการนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ กาสลัก อธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นประธานกล่าวอวยพรให้แก่ผู้ปฏิบัติงานที่มาร่วมรดน้ำขอพร และที่ร่วมงานผ่านทางระบบออนไลน์ พร้อมทั้งสรงน้ำพระพุทธรูป จากนั้น ดร.พิมลพรรณ เลิศล้ำ ผู้รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานอธิการบดี นำคณะผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน สรงน้ำพระพุทธรูป และรดน้ำขอพรอธิการบดี ซึ่งบรรยากาศ ภายในงานเป็นไปอย่างอบอุ่น ผู้ร่วมงานแต่งกายด้วยชุดลายดอกและผ้าไทย ทั้งนี้ เนื่องจากมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ สำนักงานอธิการบดี จึงจัดงานแบบเรียบง่าย โดยจำกัดผู้เข้าร่วมงาน หน่วยงานละ ๕ คน และมีการเข้าร่วม ในรูปแบบออนไลน์อีกด้วย
Calendar