ภารกิจอธิการบดี

เมษายน 2565

    ม.บูรพา....มุ่งพัฒนาบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์ ในการออกแบบหลักสูตรและระบบบริหารจัดการเพื่อบัณฑิตฐานสมรรถนะ Knowledge, Hard skill, Soft skill

   ผู้ประกาศข่าว ไวทิน จิตมั่น

ม.บูรพา....มุ่งพัฒนาบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์
ในการออกแบบหลักสูตรและระบบบริหารจัดการเพื่อบัณฑิตฐานสมรรถนะ (Knowledge, Hard skill, Soft skill) ในพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือด้านวิจัย วิชาการ และบริการวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยบูรพา กับ บริษัทศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเซีย จำกัด (มหาชน)
 
มหาวิทยาลัยบูรพา โดยคณะวิทยาศาสตร์ จัดพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือด้านวิจัย วิชาการ และบริการวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยบูรพา กับ บริษัทศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเซีย จำกัด (มหาชน) เมื่อวันจันทร์ที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม ชั้น ๙ ห้อง ๙๐๓ สำนักงานอธิการบดี (อาคาร ภปร) มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ กาสลัก อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา และรองศาสตราจารย์ นพ.วิรัตน์ วงศ์แสงนาค ประธานกรรมการบริษัทศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์ และการเกษตร แห่งเอเชีย จำกัด (มหาชน) เป็นประธานลงนามข้อตกลงความร่วมมือฯของแต่ละฝ่าย พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงกลด สารภูษิต รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรมล ปัญญ์บุศยกุล รองคณบดี ฝ่ายบริหารคุณภาพและสร้างเครือข่าย และผู้บริหารบริษัทศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเซีย จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย ดร.ชินดนัย ไชยยอง กรรมการผู้จัดการฯ นางสาวจารุวรรณ ลิ้มสัจจะสกุล ผู้อำนวยการสายศูนย์ห้องปฏิบัติการฯ นางดุจดาว เดชดำรงวุฒิ ที่ปรึกษาฯ ร่วมพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือในครั้งนี้ด้วย
 
การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ มีพันธกิจหลักที่จะดำเนินการร่วมกัน อาทิ ออกแบบหลักสูตรและระบบบริหารจัดการเพื่อผลิตบัณฑิตฐานสมรรถนะ (Knowledge, Hard skill,Soft skill) ที่พร้อมสู่การทำงานจริง ทั้งหลักสูตรระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ รวมถึงการจัดฝึกอบรม และวิจัยร่วมกันระหว่างบุคลากร ทั้งสองหน่วยงาน เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการวิเคราะห์ตัวอย่างและสารเคมี ตลอดจนการใช้และบริหารทรัพยากรร่วมกัน อาทิ ห้องปฏิบัติการ สถานที่ ข้อมูล และปัจจัยที่เกี่ยวข้องที่เป็นการสนับสนุนการดำเนินการฯ อีกทั้งยังเป็นการร่วมมือในการให้ความช่วยเหลือระหว่างกัน กรณีที่ต้องแก้ไขปัญหาการให้บริการวิเคราะห์ /การออกผลวิเคราะห์ และการวิเคราะห์ตัวอย่างที่มีปัญหาร่วมกัน ทั้งนี้ความร่วมมือข้างต้นยังเป็นการตอบสนองต่อนโยบายของมหาวิทยาลัยบูรพาในการพัฒนาบุคลากร หลักสูตร และการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในการรับมือกับสถานการณ์โลกในยุคปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา รวมถึงยังสามารถนำความรู้ที่ได้มารับใช้สังคม ถิ่นกำเนิดและประเทศชาติต่อไปในอนาคตอีกด้วยCalendar